مهمترین هدف شرکت داروسازی راموفارمین تولید و عرضه دارو با کیفیت مورد قبول و قابل رقابت در بازار دارویی و افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان می باشد و به موازات تلاش در راستای حفظ سهم بازار، با تولید محصولات مورد نیاز بتواند حضور خویش در بازار را پررنگ تر نموده و با دستیابی به سودآوری مناسب، به اهداف نوسازی شرکت جامه عمل بپوشاند.